fbpx

COVID-19 -zasady

Skrócony zestaw zasad dla uczestnika turnusu
w Domu Wczasów Dziecięcych „Bajkolas” w Kołkówce
:


➔ Od dnia przyjazdu przynajmniej raz dziennie wszystkim uczestnikom mierzona jest temperatura.
➔ Uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem wg instrukcji znajdującej się w łazienkach.
➔ Po budynku uczestnicy poruszają się w obuwiu zamiennym, odzież wierzchnia pozostawiana jest w szatni.
➔ Przy każdym wejściu do budynku obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
➔ W pokojach należy dbać o czystość:
• łóżko powinno być zaścielone,
• ubrania schowane w szafie,
• jedzenie (słodkości) należy przechowywać w szufladach szafkach nocnych,
• wszystkie śmieci należy od razu wyrzucać do koszy,
➔ Okno w pokoju otwiera wyłącznie wychowawca, uczestnicy wypoczynku mogą jedynie okno uchylać.
➔ Każdorazowe złe samopoczucie natychmiast należy zgłosić wychowawcy.
➔ W miarę możliwości staramy się trzymać dystans społeczny.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA
NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA
obowiązująca w Domu Wczasów Dziecięcych „Bajkolas” w Kołkówce
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w placówce Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników placówki w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka

Uczestnicy postępowania: dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pielęgniarka, pracownicy placówki

Zakresy odpowiedzialności:

Dyrektor:

 1. Odpowiada za opracowanie zasad postępowania w placówce w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka przebywającego w placówce.
 2. Wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób.
 3. Pomieszczenie powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte) i dezynfekowane.
 4. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu)
 5. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w placówce dziecka z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.
 6. Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację sanitarnoepidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 7. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.
 8. Notatka zawiera następujące informacje:
  • datę,
  • godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,
  • godzinę powiadomienia rodziców,
  • opis przebiegu działań.
 9. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji placówki.
 10. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.

Wychowawcy opiekujący się dzieckiem:

 1. Jeśli pracownik placówki zauważy u dziecka niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu.
 2. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika placówki. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem, przyłbicę).
 3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z dzieckiem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.
 4. Wychowawca sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie, w której przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci i zadbać, by:
  • umyły ręce zgodnie z instrukcją,
  • jeśli to możliwe, przeszły do innego zdezynfekowanego pomieszczenia placówki lub wyszły na zewnątrz budynku placówki.
  • wyznaczone osoby wietrzą pomieszczenie, w którym przebywała grupa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w pomieszczeniu.
  • po umieszczeniu dziecka w izolatce, wychowawca grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka z placówki.
  • odbiór dziecka następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa.

Przekazanie dziecka rodzicom/prawnym opiekunom

 1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania kierownika kolonii o gotowości odbioru dziecka z placówki.
 2. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka rodzic/prawny opiekun dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku placówki.
 3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu przez pracownika placówki, który się nim opiekował.
 4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka.
 5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica /opiekuna prawnego o okazanie dowodu tożsamości.
 6. Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi/opiekunowi prawnemu również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic/opiekun prawny opuszcza placówkę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
 7. Jeśli rodzic /prawny opiekun odbierający dziecko nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku placówki. W tej sytuacji należy poprosić rodzica/opiekuna prawnego, by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i pozwolić dziecku podejść do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic/prawny opiekun je przejmie.
 8. Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice.
 9. Izolatka, w której przebywało dziecko, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem typu wirusobójczy zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania pomieszczeń, przez wyznaczonych pracowników placówki.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 04.07.2020 r.

Regulamin wypoczynku Domu Wczasów Dziecięcych „Bajkolas” w Kołkówce (DWD) w okresie zagrożenia COVID-19

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka – uczestnika wypoczynku pisemnie poświadczają o:
  • faktycznym stanie zdrowia dzieci w dniu wyjazdu, o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
  • nie zamieszkiwaniu z osobą przebywającą na kwarantannie i nie utrzymywaniu kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku;
  • przestrzeganiu i stosowaniu się do wytycznych i regulaminu wypoczynku DWD w okresie zagrożenia COVID19 oraz wzmożonych zasad higieny;
  • gotowości do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z DWD w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 2. Rodzice/opiekunowie prawni udostępniają numer telefonu lub inny kontakt poprzez podanie go w kwarcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku zapewniający szybką komunikację.
 3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do budynku Domu Wczasów Dziecięcych „Bajkolas” są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zaopatrują uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku w DWD  (rekomendowane maseczki jednorazowe).
 6. Dom Wczasów Dziecięcych „Bajkolas” zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych.
 7. W budynku wyodrębniono pomieszczenie (izolatkę) umożliwiające zapewnienie izolacji osobie z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 8. Liczba uczestników przebywających w obiekcie jest dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
 9. Dystans społeczny obowiązuje także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.
 10. Zakwaterowanie uczestników w obiekcie odbywa się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.
 11. Pomiędzy turnusami obiekt poddawany jest dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp.
 12. Zapewnione są środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
 13. Osoby zatrudnione podczas wypoczynku mają zapewnione indywidualne środki ochrony osobistej. Na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, DWD ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbice, maseczki, rękawiczki.
 14. Organizator wypoczynku zapewnia możliwość interwencji pielęgniarki.
 15. Zapewnia się bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku według przygotowanego przez DWD podziału na grupy wychowawcze, bez gromadzenia się w jednym miejscu.
 16. Pracownicy DWD zostali przeszkoleni z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19 oraz obowiązujących w tym zakresie procedur przez 11. Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
 17. Kadra wypoczynku skierowana do pracy w DWD przez organizatora zostaje zapoznana z obowiązującymi w placówce procedurami postępowania w okresie zagrożenia COVID19.
 18. Kadra oraz uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do:
  • regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji wg wywieszonych w toaletach instrukcji;
  • stosowania zasad ochrony podczas kichania i kaszlu;
  • podczas kichania i kaszlu należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować;
  • zachowania bezpiecznej odległości;
  • unikania dotykania oczu, nosa i ust;
  • unikania spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  • dbania o odporność, wysypiania się, dbania o kondycję fizyczną, racjonalnego odżywiania;
  • nie pić picia z nikim innym z tej samej butelki, nie częstować nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka – palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę);
  • w momencie złego samopoczucia wychowanek natychmiast zgłasza fakt wychowawcy lub kierownikowi wypoczynku lub dyrektorowi DWD.
 19. Na terenie placówki umieszczone są w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym – wejścia do budynku, pomieszczenia wspólnie użytkowane. Umieszczone są również w łazienkach i umywalniach instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i odkażania rąk.
 20. Na terenie obiektu na tablicach ogłoszeń umieszczone są numery telefonów do stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 21. Przed rozpoczęciem turnusu wychowawcy zatrudnieni w DWD dokonują pomiaru temperatury uczestnikom wypoczynku oraz kadrze wypoczynku.
 22. Organizacja stołówki zapewnia zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami wypoczynku.
 23. Posiłki wydawane są zmianowo dla uczestników wypoczynku. Po każdej zmianie dezynfekuje się blaty stołów i poręcze krzeseł.
 24. Grupa uczestników wypoczynku liczy do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób(dzieci powyżej 10. roku życia).
 25. Osoby z zewnątrz, w tym rodzice i krewni wychowanków i inne osoby, np. dostawcy towarów ograniczają wizyty do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).
 26. Personel kuchni i obsługi administracyjnej i technicznej nie kontaktuje się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami.
 27. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych u uczestnika wypoczynku zapewnia się szybki kontakt z lekarzem/pielęgniarką, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 28. Aby umożliwić dyrekcji, wychowawcom oraz opiekunom nocnym szybką komunikację z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników wypoczynku w pokoju nauczycielskim i sekretariacie dostępne są listy z numerami telefonów do rodziców.
 29. Program wypoczynku realizowany jest głównie w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 30. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum są wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.
 31. Infrastruktura obiektu, w tym sprzęt sportowy i inne pomoce wykorzystywane podczas zajęć są regularnie dokładnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 32. Zajęcia wychowawcze prowadzone są w salach, których powierzchnia jest zgodna z wymogami sanitarnymi (minimum 4m kw. na 1 osobę).
 33. W pomieszczeniach do prowadzenia zajęć nie ma przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 34. Sale do prowadzenia zajęć są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 35. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywająca na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 36. Kadra wypoczynku stosuje przepisy odrębne dotyczące aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 04.07.2020 r.