fbpx

Zasady pobytu

 1. W Domu Wczasów Dziecięcych „Bajkolas” przyjmowani są uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej.
 2. Nie przyjmuje się dzieci chorych, wymagających stałej opieki lekarskiej lub pielęgniarskiej. 
 3. Wszelkie odstępstwa od powyższych reguły za zgodą dyrektora.
 4. Uczestnik ma zapewnione:
 • Zakwaterowanie w 2,3,4, 6, 7 – osobowych pokojach.
 • Wyżywienie: 5 posiłków dziennie.
 • Korzystanie z pomieszczeń i sprzętu placówki (zawsze pod opieką wychowawcy).
 • Doraźną pomoc medyczną, w razie konieczności przewóz do lekarza pod opieką wychowawcy.
 • Zapoznanie z obowiązującymi zasadami pobytu, zasadami bhp, przepisami p.poż. oraz regulaminami pomieszczeń.
 1. DWD „Bajkolas” nie ponosi odpowiedzialności za kosztowne rzeczy będące w posiadaniu wychowanków (np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, laptopy, MP 3,4, biżuteria itp.).

3. Zabrania się uczestnikom pobytu używania telefonów komórkowych podczas zajęć programowych (patrz ramowy plan dnia).

4.Uczestnik pobytu w DWD „Bajkolas” ma obowiązek:

 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i życiu placówki;
 • dbać o czystość i utrzymanie porządku, szanować urządzenia i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu w sypialniach, miejscach odpoczynku, salach do prowadzenia zajęć, innych pomieszczeniach będących do dyspozycji wychowanków oraz na boisku i terenie wokół placówki,
 • dbać o zdrowie własne i kolegów,
 • przestrzegać obowiązujący rozkład dnia,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa na terenie placówki oraz podczas zajęć poza nią,
 • przestrzegać zasady współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, wychowawców i innych pracowników placówki,
 • tworzyć dobry klimat i nastrój w grupie oraz zaufanie wokół własnej osoby,
 • podporządkować się zaleceniom dyrektora, wychowawców i innych pracowników DWD,
 • utrzymywać higienę osobistą i dbać o swój wygląd zewnętrzny,
 • uszanować ciszę nocną i prawo do wypoczynku wszystkich uczestników DWD,
 • dbać o środowisko naturalne,
 • nie oddalać się poza teren placówki bez zezwolenia,
 • zgłaszać nauczycielowi wszelkie dolegliwości zdrowotne i inne pojawiające się w trakcie pobytu problemy,
 • nie palić tytoniu, nie pić napojów zawierających alkohol, nie zażywać środków odurzających.
 1. W przypadku poważnego naruszenia zasad pobytu uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników, a co za tym idzie rodzice lub prawni opiekunowi będą zobligowani odebrać go z placówki na własny koszt.

6. W przypadku stałych schorzeń wymagających systematycznego zażywania leków lub kontynuacji leczenia – uczestnik obowiązany jest do posiadania własnych lekarstw. Leki przywiezione z domu powinny być w oryginalnych opakowaniach. Dziecko powinno wiedzieć jak je zażywać.

Wychowawcy placówki, aby mogli podawać lekarstwa ,muszą mieć dokładną rozpiskę w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku lub w formie zaświadczenia od lekarza prowadzącego.

 1. W czasie odwiedzin dziecko może wyjść poza teren obiektu tylko ze swoimi rodzicami lub prawnymi opiekunami. W przypadku odwiedzin innych osób muszą one być pełnoletnie i posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

8. Dziecko może być odebrane z placówki jedynie przez rodziców (opiekunów prawnych) po wypełnieniu odpowiedniego oświadczenia. Rodzice mogą, na własną odpowiedzialność, pisemnie upoważnić do odbioru dziecka inne osoby. Podpis w upoważnieniu musi się zgadzać z podpisem w karcie kwalifikacyjnej.

Rodzice (Opiekunowie) zobowiązani są do:

 1. Podania wszystkich znanych im informacji o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce.

2. Do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez dziecko podczas trwania pobytu.

3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka oraz w celach ewidencyjnych (zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych i o systemie informacji oświatowej).

4. Wcześniejszego niż zakończenie pobytu odbioru dziecka z placówki:

 • w razie choroby (urazu, niedyspozycji zdrowotnej) z powodu, której dziecko nie może kontynuować pobytu,
 • w przypadku poważnego naruszenia przez dziecko zasad pobytu;
 • w przypadku nie podania w karcie kwalifikacyjnej ważnych informacji mających wpływ na prawidłowe zapewnienie opieki dziecku przez placówkę (orzeczenia poradni, choroby przewlekłe itp.).

5. Zapoznania dziecka z w/w warunkami uczestnictwa.