fbpx

Zasady pobytu

 1.  Nie przyjmuje się dzieci chorych, wymagających stałej opieki lekarskiej lub pielęgniarskiej.
 2. Wszelkie odstępstwa od powyższych reguł za zgodą dyrektora.
 3. Uczestnik ma zapewnione:
 • Zakwaterowanie w 2-7 – osobowych pokojach. O ilości pokoi udostępnionych grupie decyduje dyrektor placówki, w zależności od liczebności grupy. Dostawki możliwe są tylko w przypadku niemożliwości innego zakwaterowania dzieci.
 • Wyżywienie: 5 posiłków dziennie.
 • Korzystanie z pomieszczeń i sprzętu placówki (zawsze pod opieką wychowawcy).
 • Doraźną pomoc medyczną, w razie konieczności przewóz do lekarza pod opieką wychowawcy.
 • Zapoznanie z obowiązującymi zasadami pobytu, zasadami bhp, przepisami p. poż. oraz regulaminami pomieszczeń.

5.Bajkolas nie ponosi odpowiedzialności za kosztowne rzeczy będące w posiadaniu wychowanków (np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, laptopy, MP 3,4, biżuteria itp.).

6. Wychowankowie mają prawo do korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki, z zastrzeżeniem nie używania ich podczas trwania zajęć programowych oraz w godzinach ciszy nocnej, jedynie za zgodą wychowawcy prowadzącego zajęcia. W czasie ciszy nocnej telefony są składane w depozyt wychowawcy grupy lub wychowawcy klasy.

7. Uczestnik pobytu w Bajkolasie ma obowiązek:

 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i życiu placówki;
 • dbać o czystość i utrzymanie porządku, szanować urządzenia i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu w sypialniach, miejscach odpoczynku, salach do prowadzenia zajęć, innych pomieszczeniach będących do dyspozycji wychowanków oraz na boisku i terenie wokół placówki,
 • dbać o zdrowie własne i kolegów,
 • przestrzegać obowiązujący rozkład dnia,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa na terenie placówki oraz podczas zajęć poza nią,
 • przestrzegać zasady współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, wychowawców i innych pracowników placówki,
 • tworzyć dobry klimat i nastrój w grupie oraz zaufanie wokół własnej osoby,
 • podporządkować się zaleceniom dyrektora, wychowawców i innych pracowników pobytu,
 • utrzymywać higienę osobistą i dbać o swój wygląd zewnętrzny,
 • uszanować ciszę nocną i prawo do wypoczynku wszystkich uczestników pobytu,
 • dbać o środowisko naturalne,
 • nie oddalać się poza teren placówki bez zezwolenia,
 • zgłaszać nauczycielowi wszelkie dolegliwości zdrowotne i inne pojawiające się w trakcie pobytu problemy,
 • nie palić tytoniu, nie pić napojów zawierających alkohol, nie zażywać środków odurzających.

8. W przypadku poważnego naruszenia zasad pobytu uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników, a co za tym idzie rodzice lub prawni opiekunowi będą zobligowani odebrać go z placówki na własny koszt.

9. W przypadku stałych schorzeń wymagających systematycznego zażywania leków lub kontynuacji leczenia – uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnych lekarstw. Leki przywiezione z domu powinny być w oryginalnych opakowaniach. Dziecko powinno wiedzieć jak je zażywać.

Wychowawcy placówki, aby mogli podawać lekarstwa, muszą mieć dokładną rozpiskę w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku lub w formie zaświadczenia od lekarza prowadzącego.

10. W czasie odwiedzin dziecko może wyjść poza teren obiektu tylko ze swoimi rodzicami lub prawnymi opiekunami. W przypadku odwiedzin innych osób muszą one być pełnoletnie i posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

11. Dziecko może być odebrane z placówki jedynie przez rodziców (opiekunów prawnych) po wypełnieniu odpowiedniego oświadczenia. Rodzice mogą, na własną odpowiedzialność, pisemnie upoważnić do odbioru dziecka inne osoby. Podpis w upoważnieniu musi się zgadzać z podpisem w karcie kwalifikacyjnej.

Rodzice (Opiekunowie) zobowiązani są do:

 1. Podania wszystkich znanych im informacji o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce.

2. Do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez dziecko podczas trwania pobytu.

3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka oraz w celach ewidencyjnych.

4. Wcześniejszego niż zakończenie pobytu odbioru dziecka z placówki:

 • w razie choroby (urazu, niedyspozycji zdrowotnej) z powodu, której dziecko nie może kontynuować pobytu,
 • w przypadku poważnego naruszenia przez dziecko zasad pobytu;
 • w przypadku nie podania w karcie kwalifikacyjnej ważnych informacji mających wpływ na prawidłowe zapewnienie opieki dziecku przez placówkę (orzeczenia poradni, choroby przewlekłe, zażywane leki itp.).

5. Zapewnienia dzieciom niezbędnej na czas pobytu odzieży (w zależności od pory roku) oraz środków higienicznych.

6. Zapoznania dziecka z w/w zasadami oraz ramowym planem dnia zamieszczonym poniżej.